TiitellehtEdasi

 

 
 

Sissejuhatus


 

Koala on tiheda karvkattega omapärane loom, kes elab ainult Austraalias. Tema eripäraks on see, et ta toitub ainult eukalüptilehtedest, seetõttu kiskjad tema liha ei söö ja tema ainus vaenlane on inimene. Tohutu küttimise tõttu käesoleva sajandi alguses ja esimesel veerandil, mille põhjustas koala ilus ja kohev karusnahk, oli loom peaaegu välja surnud. Kuid tänu loomade oidamisele kunstlikes tingimusetes, ja inimestele, kes jälgisid väga tähelepanelikult looduses säilinud isendeid, hakkas olukord sajandi keskpaigas vähehaaval paranema. Nüüdseks on koalade arv tõusnud, kuid neid on siiski väga vähe. Koalad on looduskaitse all.

Selle teema valisin, kuna mind huvitavad loomad ja tahtsin koalade kohta rohkem teada saada. Referaat käsitleb koalade ajalugu ja levikut, käitumist; nende hävimist ja tänapäevast olukorda. Püüan anda üldise ülevaate koalade elust.

Töö pöhineb peamiselt loomade elu käsitlevatest raamatutest, teatmeteostest. Andmete kättesaamisel erilisi raskusi ei tekkinud, kuna informatsioon on vabalt saadaval raamatukogudes ja andmeid leidsin ka kodust.

Esimeses peatükis annan kokkuvõtte koalade minevikust ja levialast. Teises peatükis kirjutan koalade välmusest ja käitumisest. Kolmandas peatükis kirjeldan koalade toitumisharjumusi. Neljandas räägin nende paljunemisest ja viiendas esitan kokkuvõtte haigustest, mis koaladel esinevad. Kuuendas peatükis annan ülevaate liigi vaenlastest. Lõpuks seitsmendas ja kaheksandas peatükis toon välja koalade küttimise ja kaitse. Peatükid valisin sellised sellepärast, et saada prem ülevaade koalast, kui liigist. Näha nende eri- ja omapära. Loodan, et käesolev referaat annab üldise ülevaate koalade elust.
  
 

  Edasi