ARUTLUS SAJAST HAIGUSEST JA SAJAST RAVIMIST

 Sada haiguspõhjust
Sada ravimit
Hingeelu ja haigused


         On kombeks rääkida positiivsest mõtlemisest ja sellest, kuidas väära mõtlemisega ise endale hädasid kaela kutsume. Tegemist on tõega, mida kõik vanad kultuurid ja religioonid alati esile on tõstnud. Lao Qun’i mõtteavaldused haigestumisele või tervenemisele viivast käitumisest  on hea näide hiina meditsiinifilosoofia psühhosomaatilise lähenemise peegeldusest kultuurilises kontekstis. “Arutlus sajast haigusest” on ilmunud  vene keelde tõlgituna1993. a. Kiievis välja antud "Vana-Hiina Esoteerika" esimeses köites. Toome selle siin veidi lühendatult.
 
 

Haiguseks on,

kui ollakse tujukas;
kui unustatakse elu seadused ja jahitakse omakasu;
kui ihaldatakse naudinguid ja kahjustatakse kõlbelist väge;
kui kõik südame jõud on keskendatud ühele armastusele;
kui piiramatus apluses ei märgata pattu;
kui vihahoos soovitakse kellelegi surma
kui ennast ülistatakse teisi alandades;
kui meelevaldsete tegudega mahitatakse iseennast;
kui rõõmsatest sündmustest pajatatakse kerglaslikult;
kui mugavusest tehakse halba;
kui targemana  põlatakse teisi;
kui võimu kasutatakse meelevaldselt;
kui teisi tõrjudes pannakse ennast maksma;
kui nõrkadele ja üksijäänutele tehakse ülekohut ning suhtutakse neisse  hoolimatult;
kui jõudu kasutades alistatakse inimesi;
kui tugev ja mõjukas olles andutakse laiskusele;
kui kõnega püütakse inimesi alistada;
kui võetakse laenu ja unustatakse võlg tagastada;
kui teisi nähakse kõverana, ennast aga sirgena;
kui sirgjoonelisusega kahjustatakse teisi inimesi;
kui teistele kurja tehes rõõmustatakse;
kui tuntakse uhkust oma tujude üle;
kui teisi peetakse rumalateks, ennast aga targaks;
kui uhkeldatakse oma teenetega;
kui läbikaalumise alla võetakse inimlikud patustamised;
kui ei olda enesega rahul selle pärast, et tuleb tööd teha;
kui tühist võetakse tegeliku pähe;
kui rõõmsalt pajatatakse teiste möödalaskmistest;
kui uhkeldatakse teiste ees oma rikkusega;
kui põlatakse inimesi seoses oma kõrge seisusega;
kui alamas seisuses olles kõrgemalseisjaid taga räägitakse;
kui vaene olles rikkust kadestatakse;
kui teiste laimamisega taotletakse soosingut;
kui oma moraal asetatakse väljanäituseks;
kui kellegi üle võidu saavutamist peetakse oma teeneks;
kui egoistlikest huvidest lähtudes käitutakse ebaõiglaselt;
kui enesearmastuse tõttu toimitakse kaine mõistuse vastaselt;
kui oma rahu nimel seatakse hädaohtu teised;
kui tuntakse armukadedust;
kui keevalisuse tõttu tehakse kiuste vastupidi;
kui on vähe armastust ja palju sallimatust;
kui kaalutletakse teiste inimeste õigsust või väärust;
kui vastutus püütakse iseendalt teistele kaela veeretada;
kui armastusest kunsti vastu loobutakse mungaelust;
kui otsustatakse teiste inimeste vooruste ja puuduste üle;
kui teisi teesklejateks pidades oodatakse enda usaldamist;
kui karistuse kandja suhtes ei ilmutata armulikkust;
kui heategu tehes oodatakse tasu;
kui teistele millegi andmise järel seda kahetsetakse;
kui vihastutakse inimese peale,
kes näitab sulle kätte sinu vead;
kui sõimatakse mistahes elusolendit;
kui takistatakse teisi nende teel ja kulgemises;
kui räägitakse taga suuri talente;
kui hautakse kurja nende suhtes,
kes on sinust üle;
kui joogisse segatakse mürgiseid lisandeid;
kui südames ei säilitata tasakaalu;
kui tühiasjade ümber käratsetakse, et näida targana;
kui vana vaenu meeles peetakse;
kui manitsusi ja nõuandeid kuulda ei võeta;
kui lähedust ilmutades pole sisemuses tõelisi tundeid;
kui kellestki saadakse võitu ametlike paberite sisseandmisega;
kui vesteldakse rumalaga;
kui pealetungimisel ei peeta kinni reeglitest;
kui armastatakse ennast selle eest, et õieti käitutakse;
kui palju kaheldakse ja vähe usutakse;
kui naerdakse hullumeelse üle;
kui käitutakse vabalt rituaalist kinni pidamata;
kui räägitakse inetult ja kurjasti;
kui enesest vanematesse ja noorematesse suhtutakse hoolimatult ja austuseta;
kui raskes olukorras käitutakse kergemeelselt;
kui kombed on halvad ja käitumine vääritu;
kui segastes oludes loodetakse vaid iseendale;
kui otsitakse lõbu ja lusti;
kui tuntakse rõõmu teiste keelamisest ja piiramisest;
kui ollakse silmakirjalik ja valelik;
kui midagi püütakse omandada pettuse teel;
kui  ei pälvita usaldust, sest lobisetakse liialt palju;
kui purju jäämisel lastakse laulujoru lahti;
kui sõimeldakse seetõttu, et tuul puhub ja vihma sajab;
kui jutt on kuri ja soovitakse hävingut;
kui inimestele õpetatakse aborditegemist;
kui sekkutakse võõrastesse asjadesse;
kui aukudest ja piludest salaja piilutakse;
kui laenamisel ei ole meeles, et kõik tuleb tagasi anda;
kui võetakse võlgu ja püütakse tasumisest kõrvale hiilida;
kui jutu peale, mis ei lähe sinu seisukohaga kokku, selg pööratakse;
kui meeldib rõhumine ja julm kohtlemine;
kui pealetükkivalt midagi leierdatakse;
kui eksiarvamuste läbi kahjustatakse inimesi;...
kui tule ja veega kahju tekitatakse;
kui naerdakse pimeda, kurdi või tumma üle;
kui inimesi sunnitakse naist võtma või mehele minema;
kui inimesi sunnitakse kallale tungima;
kui inimesi ässitatakse kurja tegema;
kui koduse ebaõnne tõttu jäetakse armsamad maha;
kui Dao-Kulgemise seadust rikkudes tõmmatakse endale häda kaela;
kui midagi nähes kohe püütakse seda omale saada;
kui jõuga võetakse ära see, mis kuulub teistele.
 
 

Ravimiks on,

kui rituaalist kinni peetakse;
kui keha on järeleandlik ja iseloom pehme;
kui tegudes on halastus ja südames harmoonia;
kui tegevuses järgitakse rütmi;
kui püüeldakse kõlbelise jõu suunas ning välditakse lihalikke ahvatlusi;
kui vabanetakse soovidest südames;
kui ollakse oma saatusega rahul ja nähakse kõige juhtuva tarvidust;
kui ei võeta ettenähtust rohkem, kuigi see on kättesaadav;
kui vihast üle olles säilitatakse armastus;
kui püüeldakse vaba ja sundimatu koostöö poole;
kui teistele õnne soovitakse;
kui päästetakse hädasolija ja aidatakse seda, kel on raskusi;
kui rumalaid ja naiivseid ümber kasvatatakse;
kui mässule kaldujaid kutsutakse üles ennast parandama;
kui hoiatatakse ja manitsetakse noori ja kogenematuid;
kui juhendatakse ja haritakse neid, kes on eksinud või vigu teinud;
kui aidatakse vanu ja väeteid;
kui jõudu kasutatakse teiste aitamiseks;
kui tuntakse kaasa õnnetutele ja hoolitakse üksildastest;
kui ollakse helde vaeste vastu ja aidatakse neid, kes paluvad almust;
kui kõrgele seisusele vaatamata sõbrustatakse lihtsate inimestega;
kui vestluses ollakse tagasihoidlik ja järeleandlik;
kui nooremal auastmel olijatesse suhtutakse lugupidamise ja austusega;
kui vanu võlgu ei hakata tagasi nõudma;
kui kaastunne ja lohutus on siiras ja täis usku;
kui rääkides ollakse otsekohene ja siiras;
kui sirge üle rõõmu tundes mõistetakse kasutada kõveratki;
kui ei vaielda tõese ja vale üle;
kui agressiivsusega kokku puutudes ei vastata toorelt;
kui häbi üle elades ei peideta endas solvumist;
kui arendatakse endas püüdu headusele ning välditakse kurja;
kui keeldutakse ilusast ja võetakse omaks ilmetu;
kui öeldakse ära rohkest ja võetakse vastu vähene;
kui tarkade voorustesse suhtutakse vaimustusega;
kui targaga kohtumisel pööratakse kriitiline pilk iseenda peale;
kui nähtaval olles ennast esile ei tõsteta;
kui ei öelda ära vaevanägemisest, ent keeldutakse teenetest;
kui ei hoobelda oma püüdlustega head teha;
kui võõraste teeneid ei vaikita maha;
kui rasket tööd tehes ei lasta tujul langeda;
kui tegelikkust tunnistades säilitatakse kindel usk; ...
kui rikas olles lastakse end välja paista vaesena;
kui austatakse teiste esiletõusu ja võidetakse iseennast;
kui ennast rohke   aupaklikkusega ei kohelda;
kui teiste inimeste väärt tegudest rõõmu tuntakse;
kui porduelu pole ahvatluseks;
kui jälgitakse ennast omandamise ja kaotuste protsessis kõrvalt;
kui ollakse helde seesmist jõudu varjul hoides;
kui ei sõimata midagi elusat;
kui meeldib rääkida häid sõnu;
kui hädades ja haigustes peetakse süüdlaseks vaid iseennast;
kui raskustega kohtudes ei tõrguta ega hoiduta kõrvale;
kui head tehes ei oodata tasu;
kui soovitakse inimestele kordaminekut nende püüdlustes;
kui süda on rahulik, mõtted aga nagu pühakojas;
kui süda on häirimatu, mõtted aga kindlad;
kui vana kurja meelde ei tuletata;
kui eksimust heaks tehes kurjast vabanetakse;
kui laitust võetakse kui ajendit muutumiseks;
kui ei sekkuta võõrastesse olukordadesse;
kui ärritumisel ja vihastumisel end kontrollitakse; ...
kui austatakse eakaid;
kui ka üksi olles ennast rangelt valvatakse;
kui kasvatatakse endas austust vanemate ja armastust nooremate vastu;
kui juuritakse välja kurja ja edendatakse head;
kui puhtana ja ausana ollakse oma saatusega rahul;
kui inimesi aidates jäädakse ustavaks; ...
kui võideldakse armukadedusega ja saadakse üle kahtlustest;
kui ollakse rahulik, sundimatu ja suuremeelne;
kui mõeldakse vaimsetele asjadele ega unustata Kulgu-Dao'd;
kui austatakse ja ülistatakse vanade tarkade tekste;
kui ärgitatakse tarkuseni jõudmist;
kui rasket ülesannet täites ei tunta tüütust;
kui peetakse lugu Taevast ja austatakse Maad;
kui austatakse ja hinnatakse kolme taevast valgusallikat;
kui säilitatakse häirimatu rahu väljaspool püüdlusi;
kui ollakse virge, leplik, tagasihoidlik ja järeleandlik;
kui armastatakse elu ega sallita tapmist;
kui ei ihaldata suure varanduse kogumist;
kui ei rikuta käskusid ja keeldusid;
kui ollakse aus, omakasupüüdmatu, ustav ja täis usku;
kui ei himustata rikkust; ...
kui otseöeldes säilitatakse ustavus ja usk;
kui rõõmustatakse inimese moraali üle;
kui püütakse õnnetutele abiks olla;
kui vanal inimesel aidatakse raskust kanda;
kui saadakse lahti liigsetest tunnetest ja armupiinadest;
kui südames on headus ja mõtetes kaastunne;
kui leitakse rõõmu sellest, et inimesi õhutatakse head tegema;
kui rikkust kasutatakse halastuse nimel;
kui kõrget seisust kasutatakse heategudeks...
        Need ongi sada ravimit. Inimene jääb haigeks tema poolt tehtud vigade ja pahede tõttu, mille olemust ja tegelikke põhjusi ta pole mõistnud. Selle tagajärjel ilmuvadki tõved. Haiguste vahetuteks põhjusteks aga on söögi, joogi, tuule, külma, kuumuse ja hinguse-qi poolt tekitatud mõjustused. Kui inimene rikub seadusi ega ela tõega kooskõlas, siis tema eluvaim-shen satub seisukorda, kus hing-hun ammendatakse, hing-po aga hukkub. Kui neid kehas pole, siis ei hoita kinni eluessentsi-jing’i ja eluhingust-qi’id ning materiaalne kate muutub tühjaks. Seepärast võivad välised mõjustused tuule ja külma näol keha kahjustada. Sel põhjusel ei söanda tark inimene isegi erakluse tundmatuses vääralt toimida. Isegi kõrgel ametikohal olles ei söanda ta sellest kasu lõigata. Ta hoiab keha kooskõlas riietusega, mida kannab. Ta sööb vaid niipalju, kui kehal vaja. Olles rikas ja kuulus, ei anna ta oma soovidele järele. Isegi vaesena ja armetus olukorras ei söanda ta seadusi rikkuda. Seetõttu ei suuda miski väline teda kahjustada ja ka seesmised haigused teda ei ohusta.

Täiendavat lugemismaterjali:

Ben Shen: the Five Psychical-Emotional Phases